Накладки
Амортисьори
Авто сервиз
Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

23.05.2018 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции: Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за подготовка на планки за дискови спирачки - 1 (един) брой Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хидравлична преса - 1 (един) брой." в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-3.001-0514 "Енергийна ефективност в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

12.01.2018 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:

"Избор на изпълнител за доставка на колективни предпазни средства в изпълнение на проектна дейност Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите - под дейност Осигуряване на средства за колективна защита, включително модернизация и/или реконструкция и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд /част 1 и част 2/ в обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка и въвеждане в експлоатация на 5 броя Мобилни прахоулавящи машини - необходими с цел намаляване запрашеността в зоните с повишено отделяне на прах (2 бр. за участък преси, 1 бр. при пробивни машини, 1 бр. в зона за шлайфане дискови накладки и 1 бр. при циркуляр); Обособена позиция 2 Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. Мобилни климатикa за Административните помещения и на Индустриални мобилни отоплители (3 бр. за Производствен цех и 1 бр. за склад)"

Изтегли: PDF


Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

24.11.2017 г

Съобщение за сключен административен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-3.001 "Енергийна ефективност за малките и средни предприятия".

Изтегли: PDF


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

19.05.2017 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.008 - ДОБРИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изтегли: PDF


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

31.03.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места"

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 "Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in "Ludal Friction" EOOD" financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "Людал Фрикшън" ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

02.03.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции:

Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места

Обособена позиция 2: Специализирано оборудване за опаковане, свързано със създаването на нови работни места."

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in “Ludal Friction” EOOD” financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Людал Фрикшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

24.01.2017 г

Тръжна документация за избор на изпълнител с Предмет:

"Закупуване на специализирано оборудване в обособени позиции: Обособена позиция 1: Специализирано оборудване за обработка (пробиване, заваряване, прахово боядисване) на материал, свързано със създаването на нови работни места
Обособена позиция 2: Специализирано оборудване за опаковане, свързано със създаването на нови работни места."

Проект № BG05M9OP001-1.003-0809 “Ново работно място в "Людал Фрикшън" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Project № BG05M9OP001-1.003-0809 "New working place in “Ludal Friction” EOOD” financed by the Operational Programme "Human resources development", financed by the European Union through the European Social Fund.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Людал Фрикшън“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Изтегли: PDF документация


Европесйки социален фонд Оперативна програма развитие на човешките ресурси

18.08.2016 г

Съобщение за сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 "Ново работно място".

Изтегли: PDF


Европесйки съюз Иновации и конкурентоспособност

30.03.2016 г

Проект № BG16RFOP002-2.001-0948-C01 "Подобряване на производствения капацитет в "ЛЮДАЛ ФРИКШЪН" ЕООД" , финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Тръжна документация на Бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-2.001-0948-C01 с предмет "Закупуване на ДМА - Преса за топло отпресоване (1 брой), машина за вътрешно шлайфане (1 брой) и машина за външен шлайф (1 брой)."

 

BLGdesign.com
Людал - производство на накладки, аморисьори, феродо, спирачни дискове, тресчотки, семеринги, автосервиз, товарни автомобили Накладки за товарни автомобили Людал. Накладки. Накладка. Смяна на накладки. Производство на накладки. Сервиз. Спирачка. Спирачки. накладки, накладка, амортисьори, амортисьор, феродо за съединител, спирачни дискове, спирачни дискове за товарни автомобили, спирачни дискове за автобуси, спирачни мембрани, спирачни дискове за ремаркета, накладки за камион, накладка за товарен автомобил, накладки за товарни автомобили, механични тресчотки, лагери, спирачни цилиндри, челюсти, пружини, семеринги, капачки, ремонтни комплекти, сервиз, автосервиз